در این قسمت مشروح اخبار قرار خواهد گرفت این متن امتحان است