دانشکده حقوق از نظر حوزه های شغلی کاملاً گسترده است. دانشجویان پس از اتمام برنامه 4 ساله در مقطع کارشناسی در گروه حقوق ، به طور کلی به عنوان “قاضی” ، “دادستان” یا “وکالت” با توجه به حوزه ای که در طی دوره کارآموزی تخصص دارند کار می کنند. برخی دانشجویان نیز به عنوان “مشاور” فعالیت می کنند. به این معنا ، فرصت های شغلی برای دانشجویانی که فارغ التحصیل دانشکده حقوق هستند ، می توان گسترش داد.