دانشگاه بین المللی قبرس شمالی

تاریخچه

موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیک جزیره قبرس و مجاورت آن با زادگاه تمدن نقش مهمی در آنچه امروز قبرس شمالی دارد ایفا کرده است. جزیره ای کوچک اما به واقع بین المللی. این هویت بین المللی الهام بخش نام ما شد. دانشگاه بین المللی قبرس ریشه در چشم انداز آقای اوزر بویاسی(  Özer Boyacı ) دارد که می خواست نهادی را ایجاد کند که نشانه ای از آموزش عالی در قبرس شمالی باشد.


 پس از 22 سال، تحقق نگرش وی را در موفقیت های بی شماری که از CIU بیرون آمده است، زیرساخت های آموزشی که در جزیره نظیر ندارد، دانشگاه بین المللی قبرس شمالی با بیش از یک میلیون متر مربع ، تمرکز روزافزون بر تحقیقات، مسئولیت اجتماعی محیط زیست و فرهنگ و تعداد فزاینده تعداد فارغ التحصیلان در بیشتر از صد کشور مختلف، می توان مشاهده کرد.