ارسال در خواست - دانشگاه بین المللی قبرس

  Rector 2001 +90 392 671 1132
  Vice Rector (International Affairs) 2003
  Vice Rector (Technical Affairs) 2003
  Vice Rector (Student Affairs and Promotional) 2003
  Vice Rector (Academic Affairs) 2003
  General Secretary 2011
  فهرست