دانشگاه بین المللی قبرس - دانشگاه بین المللی قبرس

دانشگاه بین المللی قبرس CIU

دوره های ویژه دانشگاه بین المللی قبرس

مشارکت دانشجویی

از زندگی دانشگاهی خود نهایت استفاده را ببرید.

انجمن های دانشجویی بیش از 30 فرصت را برای شرکت در بسیاری از فعالیت های اجتماعی و چند فرهنگی ارائه می دهند.

 

بیش از 40 باشگاه دانشجویی از فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان ما حمایت می کنند و در عین حال فرصتی را برای کمک به تحصیلات دانشگاهی آنها فراهم می کنند.

بیش از 200 رویداد و فعالیت در طول سال برای شرکت، کشف علایق جدید، پیدا کردن دوستان و گذراندن اوقات خوش.

دانشگاه بین المللی قبرس

تحصیل در پنجمین کشور امن دنیا

اخبار

فهرست